Home > O nás

INTERNATIONAL HUMANITY z.s.  je nevládní neziskový spolek malawise sídlem v České republice, který pomáhá nejchudším obyvatelům naší planety na Srí Lance, v Nepálu, Zambii, Ugandě, na Haiti a v dalších rozvojových zemích třetího světa.

Lidé působící v tomto spolku pracují zcela dobrovolně a bez nároku na honorář při svém běžném povolání. International Humanity tak dárcům garantuje stoprocentní využití jejich příspěvku na pomoc potřebným.

IH byla založena v roce 2004. Od té doby jsme stihli pomoci například v oblastech na Srí Lance, které zasáhlo tsunami, otevřít kliniku v Nepálu a nebo vybavit Jednotku intenzivní péče v nemocnici v Igogwe (Tanzánie).

 

Slovo zakladatele Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D.předsedy International Humanity

Orgány a stanovy

International Humanity, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

International Humanity, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Ostravě, na adrese Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava. Anglický ekvivalent jména spolku je identický: International Humanity.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je humanitární a rozvojová pomoc zaměřená především na oblast zdravotnictví, vzdělávání a rozvoj komunit prioritně (ne však výlučně) v rozvojových zemích:

a)    personální a materiální podpora organizací, zařízení i jednotlivých osob formou léků, zdravotnického a jiného materiálu, včetně jejich řízení, výstavby, manažování a personálního vedení a poskytování služeb jako formy pomoci.

b)    personální, finanční a materiální podpora medicínských, komunitních, sociálních a edukačních aktivit a projektů, včetně programů prevence a podpory zdraví

c)    personální, finanční a materiální pomoc v případě krizových situací (přírodní katastrofy, občanské a jiné válečné konflikty, uprchlické krize apod.).
 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)    prezentačních, přednáškových, prodejných a mediálních aktivit,

b)    charitativních výstav, benefičních akcí a projektů zaměřených na informování veřejnosti

c)    pořádání seminářů, workshopů, marketů, přednášek a konferencí

d)    praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

e)    organizování kampaní a sbírek,

f)     tisku a distribuce publikací, brožur, letáků, charitativních kalendářů a dalších materiálů a předmětů,

g)    zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,

h)    realizace projektů směřujících prioritně k zajištění přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a na prevenci podvýživy.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Čestným členem se muže stát kterákoliv osoba z České republiky nebo ze zahraničí, která významným způsobem přispěla k naplňování cílů sdružení. Členství těmto osobám uděluje Ústřední rada. Práva čestného člena jsou rovnocenné s řádným členem sdružení.

Člena sdružení, který je právnickou osobou, zastupuje v sdružení jeho statutární zástupce, případně jiná osoba písemně zplnomocněna statutárem.

 1. Člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit předsedu spolku,

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)    podílet se na praktické činnosti spolku.

 1. Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)    aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)    aktivně a pravidelně se účastnit aktivit spolku, jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)    úmrtím člena,

c)    zánikem spolku,

d)    vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    Členská schůze,

b)    Předseda,

c)    Ústřední rada

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje zejména o:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)    určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)    rozhoduje o zániku spolku.

 

 1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. Zápis svým podpisem ověřuje předseda spolku a další člen přítomný na zasedání členské schůze.

 

 

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním a aktivitami spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda volí i odvolává z členů spolku minimálně 2 místopředsedy, jejíž funkční období je shodné s předsedou a kteří společně tvoří Ústřední radu. Ústřední rada je kolektivním poradním orgánem předsedy.
 4. Předseda je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,

b)    vést řádně agendu všech důležitých aspektů týkajících se aktivit a fungování spolku

c)    jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku na další období a přehled všech aktivit za posledních 12 měsíců.

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Ostravě dne 10. 10. 2016

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

Předseda International Humanity z.s.